پیگیری امور اداری و اخذ تسهلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی